A+ A A-

Program Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond: otvorená 5. výzva na predkladanie žiadostí o výskumný pobyt doktorandov a postdoktorandov vo Švajčiarsku.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 01.04.2014 (posledná v rámci programu)

Program pre študentov fyziky, informatiky (computing) alebo inžinierskych odborov, v rámci ktorého študenti absolvujú 8-12 týždňov v lete v CERNe, Ženeva. Študenti musia mať v čase nástupu ukončené min. 3 roky VŠ štúdia.
Uzávierka na podávanie žiadostí: 31. január 2014
Podrobné informácie o programe sú dostupné na internetovej stránke http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov, výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov a štipendiá Akcie pre diplomantov.
V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1-3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:
- Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2014
- Výber štipendistov: koniec apríla

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied. Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 6 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-vregionoch).

PREDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU ELEKTROTECHNICKEJ FAKULTY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE POZÝVA ČLENOV AKADEMICKEJ OBCE NA STRETNUTIE AKADEMICKEJ OBCE S VEDENÍM ELEKTROTECHNICKEJ FAKULTY
dňa 15. januára 2014 o 11:00 h v NG 01

Pozvánka vo formáte (*.pdf)

Podrobné informácie o podujatí a prihlasovací formulár:
http://www.b2match.eu/horizon2020connections

Podujatiu bude predchádzať otváracia konferencia Horizon 2020 za účasti komisárky EU pre
vedu, výskum a inovácie Maire Geoghegan-Quinn.
Podrobné informácie o konferencii a prihlasovací formulár:
http://www.7rp.sk/konferencie/horizon-20200.html

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk