A+ A A-

Upozorňujeme študentov, že náhradný termín štátnej skúšky je 3. a 4.9.2019.

Povinný zápis pred náhradným termínom  štátnej skúšky je 2.9.2019 od 9:00 -11:00.

Podľa Smernice č. 116 – Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov – účinnosť od 1.9.2019: viac info v priloženom (*.pdf)

 

Úradné hodiny kontrola štúdia 2. stupeň 6.5.2019 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00.

Oznam - Úradné hodiny - kontrola štúdia 2. stupeň (*.pdf)

VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE (funkčné obdobie máj 2019 – máj 2023). V zmysle článku 4 ods. 1 a ods. 7 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA") predseda AS UNIZA vyhlasuje VOĽBY ČLENOV ZAMESTNANECKEJ A ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE SPÔSOB USKUTOČNENIA VOLIEB DO AS UNIZA.

Zoznam kandidátov za zamestnaneckú časť:

1. Prof. Ing. Robert Hudec, PhD.
2. Doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
3. Doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.

Zoznam kandidátov za študentskú časť:

1. Ing. Maroš Jakubec

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje uchádzačom o štúdium, že prihlášky na bakalárske štúdium pre akademický rok 2019/20 sa podávajú do 30. apríla 2019.

Prijímacie konanie (*.pdf)

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 24.4.2019 od 12:00 h všetkým študentom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií z dôvodu konania Jarných hier elektrikárov.

Rozhodnutie dekana č. 4/2019 (*.pdf)

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 23.4.2019 všetkým študentom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií.
Rozhodnutie dekana č. 3/2019 (*.pdf)

Hľadáme 12 kreatívnych študentov, ktorí by v budúcnosti chceli pracovať ako inžinieri či programoví manažéri v jednom z našich európskych vývojových tímov.

Skúsenosti bývalých Erasmus+ študentov UNIZA 5. marca 2019, utorok, 13.00-16.00 hod., Aula DATALAN
Viac informácií v priloženom letáku (*.pdf)

Leták - informačné stretnutie (*.pdf)

(c) 2019, FEIT