A+ A A-

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA – 2. KOLO
Termín podania prihlášky:
Termín prijímacieho konania: Plánovaný počet prijatých uchádzačov:
do 12. 8. 2019 19.8.2019 100

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Z dôvodu konania promócií

 v dňoch 

18.6.2018 a 19. 6 .2019

 

úradné hodiny 

na Referáte pre vzdelávanie

z r u š e n é 

Úradné hodiny kontrola štúdia 1. stupeň 13.5.2019 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00

Oznam (*.pdf)

Vás pozýva na voľby do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline. Voľby sa uskutočnia dňa 06.05. 2019 (pondelok)v čase 08:00-12:00.

 

v miestnosti BD-121

(ŽU v Žiline, FEIT, Žilina)

 

v miestnosti AB 117

(ŽU v Žiline, FEIT-IAS, Liptovský Mikuláš)

 

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente (*.doc)

Upozorňujeme študentov, že náhradný termín štátnej skúšky je 3. a 4.9.2019.

Povinný zápis pred náhradným termínom  štátnej skúšky je 2.9.2019 od 9:00 -11:00.

Podľa Smernice č. 116 – Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov – účinnosť od 1.9.2019: viac info v priloženom (*.pdf)

 

Úradné hodiny kontrola štúdia 2. stupeň 6.5.2019 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00.

Oznam - Úradné hodiny - kontrola štúdia 2. stupeň (*.pdf)

VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE (funkčné obdobie máj 2019 – máj 2023). V zmysle článku 4 ods. 1 a ods. 7 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA") predseda AS UNIZA vyhlasuje VOĽBY ČLENOV ZAMESTNANECKEJ A ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE SPÔSOB USKUTOČNENIA VOLIEB DO AS UNIZA.

Zoznam kandidátov za zamestnaneckú časť:

1. Prof. Ing. Robert Hudec, PhD.
2. Doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
3. Doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.

Zoznam kandidátov za študentskú časť:

1. Ing. Maroš Jakubec

(c) 2019, FEIT