A+ A A-

Obsah workshopu Network Engineering in OKIN BPS - Úvod a predstavenie OKIN BPS
- Network Engineering na medzinárodných sieťach
- Networking Challenge

Viac informácií o workshope Network Engineering in OKIN BPS (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 3. mája 2018 o 10.15 hod. sa uskutoční na EF UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121, habilitačná prednáška Ing. Rastislava Pirníka, PhD.vysokoškolského učiteľa na Katedre riadiacich a informačných systémov EF UNIZA na tému „Tunelové systémy – riadenie tunelových systémov z pohľadu prevádzky technologických častí“.

Oznámenie - Habilitácia – Ing. Rastislav Pirník, PhD. (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 18.4.2018 od 13:00 h všetkým študentom Elektrotechnickej fakulty z dôvodu konania 1. Jarných hier elektrikárov.

Rozhodnutie dekana č. 2/2018

Oznam o konaní študentskej vedecko-odbornej súťaže (ŠVOS) pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia na EF UNIZA – 11.4.2018.
Viac informácií nájdete na stránke ŠVOS EF UNIZA.

Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA v Žiline v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene doplnení niektorých zákonov a podľa § 54
o z n a m u j e,
že prijíma prihlášky na denné (3 roky) a externé (4 roky) doktorandské študijné programy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, v akademickom roku 2018/2019.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Odštartuj svoju hviezdnu dráhu na Dni otvorených dverí.

 

Pozvánka na Dni otvorených dverí (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 29.3.2018 a dňa 3.4.2018 do 12,00 h všetkým študentom Elektrotechnickej fakulty.

Rozhodnutie dekana č. 1/2018 (*.pdf)

Si v absolventskom ročníku univerzity alebo vysokej školy, prípadne si štúdium ukončil minulý rok?
Prihlás sa do absolventského programu GROWWW a naštartuj svoju kariéru v medzinárodnej spoločnosti.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Pri vyberaní predmetov z ponuky sú preferovaní študenti na základe vyhodnotenia ich celkovej úspešnosti štúdia – váženého študijného priemeru. Individuálne prípady výberu povinne voliteľných predmetov rieši študijný poradca príslušného študijného programu.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf) 

(c) 2019, FEIT