Na úvod

Základné informácie o klube

Aktuality

Aktuality zo života klubu a plánované akcie

Orgány

Orgány klubu a ich členovia

Stanovy

Plné znenie stanov klubu

Prihláška

Prihláška elektronickou formou

InfoKAP

Elektronická forma informačného listu KAPu

Skupinoví členovia 2% dane

Kontaktná adresa
KAP EF ŽU
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26, Žilina
tel.: 041/513 2068
fax: 041/513 1515

kap@fel.uniza.sk
Infokap: infokap@fel.uniza.sk
Senior klub: senior@fel.uniza.sk
Ekonómka klubu: ekonomkap@fel.uniza.sk

Prehľad orgánov združenia aj s obsadením členov schválené na Zhromaždení členov KAP-EF (28. november 2014).

Správna rada

prof. Ing. M. Dado, PhD. - predseda Správnej rady
prof. Ing. M. Franeková, PhD. - predseda združenia KAP - EF
doc. Ing. P. Braciník, PhD. - tajomník KAP - EF
prof. Ing. J. Spalek, PhD. - vedúci katedry KRIS
doc. Ing. M. Vaculík, PhD. - vedúci katedry KTaM
prof. Ing. J. Altus, PhD. - vedúci katedry KVES
prof. Ing. K. Čápová, PhD. - vedúca katedry KTEBI
prof. RNDr. P. Bury, CSc. - vedúci katedry KF
prof. Ing. P. Špánik, PhD. - vedúci katedry KME
doc. Ing. M. Gutten, PhD. - - vedúci katedry KMAE
K. Prokšová - hospodárka KAP - EF

Výkonný výbor


K. Berešíková - sekretariát KAP - EF
Ing. M. Brandt, PhD. - zástupca KMAE
doc. Ing. P. Brída, PhD. - zástupca KTaM
Ing. K. Brodňanová - správca databázy KAP-EF
Ing. E. Bubeníková, PhD. - zástupca KRIS
doc. Ing. Ľ. Hargaš, PhD. - zástupca KME
Mgr. S. Pirníková - zástupca dekanátu EF
PhDr. S. Pitoňáková, PhD. - redaktorka časopisu InfoKAP
prof. Ing. D. Pudiš, PhD. - zástupca KF
doc. Ing. M. Roch, PhD. - správca databázy KAP-EF
doc. Ing. M. Smetana, PhD. - zástupca KTEBI

Dozorná rada

Ing. F. Choluj - predseda, ŽU
Ing. D. Balucha - člen
Ing. S. Šiplák - člen

Senior klub

Ing. F. Choluj - predseda senior klubu KAP-EF