Na úvod

Základné informácie o klube

Aktuality

Aktuality zo života klubu a plánované akcie

Orgány

Orgány klubu a ich členovia

Dokumenty

Plné znenie stanov klubu

Prihláška

Prihláška elektronickou formou

InfoKAP

Elektronická forma informačného listu KAPu

 

Kontaktná adresa
KAP
občianske združenie

Univerzitná 8215/1
010 26, Žilina
IČO:37806297
tel.: 041/513 2057

kap@fel.uniza.sk

Ekonómka klubu: ekonomkap@fel.uniza.sk

Prehľad orgánov združenia vrátane obsadenia členmi, ktorí boli schválení Zhromaždením členov KAP

Správna rada

doc. Ing. P. Braciník, PhD. - predseda združenia KAP, štatutár
K. Prokšová - hospodárka KAP
doc. Ing. M. Roch, PhD. - výkonný tajomník KAP

Dozorná rada

Ing. F. Choluj - predseda
Ing. S. Šiplák - člen
Ing. M. Brandt, PhD. - člen

Výkonný výbor


prof. Ing. D. Pudiš, PhD. - zástupca KF
prof. Ing. P. Brída, PhD. - zástupca KMIKT
Ing. M. Reguľa, PhD. - zástupca KVES
prof. Ing. M. Gutten, PhD. - zástupca KMAE
doc. Ing. Ľ. Hargaš, PhD. - zástupca KME
Ing. E. Bubeníková, PhD. - zástupca KRIS
doc. Ing. M. Smetana, PhD. - zástupca KTEBI
Ing. K. Brodňanová - zástupca dekanátu EF
Mgr. S. Pirníková - administrátorka