Na úvod

Základné informácie o klube

Aktuality

Aktuality zo života klubu a plánované akcie

Orgány

Orgány klubu a ich členovia

Stanovy

Plné znenie stanov klubu

Prihláška

Prihláška elektronickou formou

InfoKAP

Elektronická forma informačného listu KAPu

Skupinoví členovia 2% dane

Kontaktná adresa
KAP EF ŽU
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26, Žilina
tel.: 041/513 2068
fax: 041/513 1515

kap@fel.uniza.sk
Infokap: infokap@fel.uniza.sk
Senior klub: senior@fel.uniza.sk

Zoznam skupinových členov združenia

POWER-ONE, s.r.o.

Areál ZTS 924, 018 41, Dubnica nad Váhom,
tel: +421 42 44 07 508
e-mail: monika.varghova@power-one.com,
web: www.power-one.com

Ponuka pracovných miest je na stránke www.profesia.sk

BETAMONT, s.r.o.

J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen,
tel: 045/532 26 08, 532 16 22
e-mail: betamont@betamont.sk,
web: www.betamont.sk

ECS ENGINEERING, spol. s r.o.

Orientácia spoločnosti ECS engineering s.r.o. zodpovedá tradícii v oblasti vývoja, projektovania a realizácie elektrických staníc a systémov pre riadenie technologických procesov v zariadeniach na premenu a spotrebu elektrickej energie.
Nosným programom spoločnosti sú predovšetkým:

  • dispečerské systémy pre riadenie elektrického napájania elektrifikovaných tratí,
  • riadiace systémy trakčných napájacích a spínacích staníc všetkých napäťových sústav,
  • súbory diaľkového riadenia technologických celkov v staniciach elektrifikovaných tratí,
  • projektové a dodávateľské zaistenie technológie trakčných meniarní a spínacích staníc,
  • vývoj programového vybavenia na zákazku.

ECS Engineering, spol. s r.o., Nová Dubnica, 018 51, Gagarinova 30, P.O.BOX 28 A
web: www.ecs-online.sk

ŽOS Vrútky, a.s.

ŽOS Vrútky a.s. je moderná, zákaznícky orientovaná, technicky vyspelá a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s bohatou strojárskou a elektrotechnickou tradíciou, disponujúca vlastným know-how orientovaným na vlastný návrh, vývoj a výrobu nových koľajových vozidiel, najmä osobných vozňov, medziregionálnych, prímestských motorových a elektrických a tiež ich modernizáciu, revitalizáciu a opravy ako i modernizáciu a revitalizáciu elektrických a dieslových lokomotív.

Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky,
tel: 043/420 57 01
e-mail: zos-vrutky@zos-vrutky.sk,
web: www.zos-vrutky.sk

Ponuka pracovných miest je na stránke www.profesia.sk