A+ A A-

Vnútorné predpisy

S M E R N I C A D E K A N A č. 2 /2017 - Zvýšenie efektívnosti denného doktorandského štúdia formou odmien pre študentov a školiteľov za kvalitné a skoré plnenie povinností

S M E R N I C A D E K A N A č. 1 /2015 - Odmeny externých a interných prednášateľov a za oponentské posudky, financovanie štátnych skúšok, edičnej a publikačnej činnosti, refundácie cestovných nákladov a spôsob platenia školného

Štatút fakulty

Organizačný poriadok

Študijný poriadok EF ŽU

Smernica č. 108 Žilinskej univerzity - Štipendijný poriadok

Disciplinárny poriadok fakulty pre študentov

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie

Smernice dekana 2/2013

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov 

Pravidlá schvaľovania školiteľov pre študijné odbory doktorandského štúdia na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Zásady volieb do Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty

Rokovací poriadok Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty

Smernica č. 103 o záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline

Smernica č. 110 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline

Smernica č. 116 školné a poplatky

Dodatok č. 1 k smernici č. 116 školné a poplatky

Príloha č. 1 k smernici č. 116 školné a poplatky

Príloha č. 2 k smernici č. 116 školné a poplatky

Príloha č. 3 k smernici č. 116 školné a poplatky

Dodatok č. 1 k prílohe č. 3 smernice č. 116 školné a poplatky

Rokovací poriadok Vedeckej rady Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Nájdete nás na facebooku

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk