Na úvod

Základné informácie o klube

Aktuality

Aktuality zo života klubu a plánované akcie

Orgány

Orgány klubu a ich členovia

Stanovy

Plné znenie stanov klubu

Prihláška

Prihláška elektronickou formou

InfoKAP

Elektronická forma informačného listu KAPu

Skupinoví členovia 2% dane

Kontaktná adresa
KAP EF ŽU
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26, Žilina
tel.: 041/513 2068
fax: 041/513 1515

kap@fel.uniza.sk
Infokap: infokap@fel.uniza.sk
Senior klub: senior@fel.uniza.sk Ekonómka klubu: ekonomkap@fel.uniza.sk


Ciele združenia

 • Združovať na báze dobrovoľnosti absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline.
 • Vytvárať priestor a podmienky pre vzájomnú pomoc, výmenu poznatkov a informácií medzi absolventmi navzájom a fakultou, absolventmi a priateľmi združenia.
 • Uspokojovať záujmy a potreby svojich členov v odbornej, spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti.
 • Podporovať rozvoj vzdelávania na fakulte vo všetkých študijných programoch a formách.
 • Spolupracovať s organizáciami s podobnými cieľmi v SR a v zahraničí.
 • Napomáhať zabezpečeniu viaczdrojového financovania v súlade so zákonom o Vysokých školách.
 • Nadväzovať kontakty s pracoviskami doma i v zahraničí a propagovať ich produkty a služby.
 • Realizovať vydavateľskú a nakladateľskú činnosť.

Plán činnosti klubu

 • Pravidelne dopĺňať aktuálnymi informáciami internetovú stránku KAP – EF.
 • Informovať o existencii klubu KAP–EF študentov 5. ročníka EF všetkých študijných odborov a získavať ich za členov klubu.
 • Sprostredkovanie ponúk prác pre študentov/absolventov.
 • Pravidelne pracovať s databázou klubu, dopĺňať nových členov a aktualizovať platbu členského.
 • Starať sa o hospodársku činnosť klubu.
 • Získavať skupinových členov KAP – EF hlavne z externých organizácií a podnikov a tak rozširovať spoluprácu. Vyhľadávanie sponzorov pre zabezpečenie činnosti spolku.
 • Zabezpečiť vydávanie časopisu InfoKAP.
 • Vyvíjať aktivity spojené so získaním 2% z daní fyzických a právnických osôb.
 • Podieľať sa na príprave odborných konferencií/seminárov a spoločenských podujatí v súlade so Stanovami KAP-EF.
 • Podieľať sa na príprave 4. ročníka ŽDU (Žilinskej Detskej univerzity).
 • Nadväzovať a rozširovať spoluprácu so slovenskými a zahraničnými organizáciami, ktoré združujú absolventov v rámci Alumni klubov.
 • Zintenzívniť spoluprácu s praxou (študenti EF - firmy).
 • Vytvoriť a udržiavať novú databázu klubu (nový softvér, doplnenie členov, pravidelná aktualizácia)
 • Pomáhať pri organizovaní stretnutí absolventov EF.
 • Tvorba elektronickej verzie časopisu InfoKAP a jrho distribúcia členom KAP-EF.
 • Organizovať odborné a spoločenské podujatia pre členov Senior klubu.
 • Zorganizovať účasť na výstave ELOSYS.
 • Organizovať odborné a kultúrne podujatia pre členov KAP EF a Senior klubu.