Na úvod

Základné informácie o klube

Aktuality

Aktuality zo života klubu a plánované akcie

Orgány

Orgány klubu a ich členovia

Stanovy

Plné znenie stanov klubu

Prihláška

Prihláška elektronickou formou

InfoKAP

Elektronická forma informačného listu KAPu

Skupinoví členovia 2% dane

Kontaktná adresa
KAP EF ŽU
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26, Žilina
tel.: 041/513 2068
fax: 041/513 1515

kap@fel.uniza.sk
Infokap: infokap@fel.uniza.sk
Senior klub: senior@fel.uniza.sk Ekonómka klubu: ekonomkap@fel.uniza.sk


2% daní

Blížia sa termíny daňových priznaní za rok 2016 a v tejto súvislosti by sme Vás všetkých chceli osloviť a poprosiť o darovanie 2 % z Vašich zaplatených daní Občianskemu združeniu: Klub absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorého hlavnou úlohou je podpora rozvoj vzdelávania vo všetkých študijných programoch a formách a vedecko-výskumnú činnosť na Elektrotechnickej fakulte UNIZA.

Ďakujeme.


Ako prvý krok je:

Vyplniť "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania daní .." zamestnávateľom, t.j. každoročné vyplnenie tlačív vo mzdovej učtárni UNIZA, v ktorej je potrebné v odseku VII. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona (2. strana tlačiva),
vyznačiť okienko krížikom, resp. požiadať mzdovú učtáreň o vystavenie  potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby. Takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca (§ 39 ods. 7 zákona), pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Priaznivcov KAP - EF, ktorí si budú vypĺňať daňové priznanie sami upozorňujeme, aby nezabudli do oddielu daňového priznania pre VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona vyplniť nasledovné údaje o prijímateľovi:
 

IČO:   37806297
Právna forma:   Občianske združenie
Obchodné meno:   Klub absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo:    Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Organizácia, ktorá nemá uvedené SID, tak kolónka na SID sa necháva prázdna.

Budeme veľmi radi, ak o možnosti venovať 2 % (3 %) dane dáte vedieť aj Vašim priateľom, známym, či kolegom v práci.   Pre prípad, že oslovíte firmu, ktorá Vám poskytne väčšiu finančnú čiastku, poprosíme Vás o písomné potvrdenie, že príslušná finančná čiastka bola poukázaná Katedre ... na rozvoj vzdelávania, nákup prístrojov a zariadení, vydanie monografie, skrípt, prípadne nákup odbornej literatúry.


O ďalších krokoch Vás budeme včas informovať..


Vopred ďakujeme priaznivcom KAP - EF, za preukázanú podporu pri rozvoji Elektrotechnickej fakulty.

   
S pozdravom
doc. Ing. Peter Braciník, PhD., v. r.
tajomník Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline.